Μαθήματα σεμιναρίων - Εκπαιδεύσεις

Παρουσίαση και υλοποίηση βιβλιογραφικών εννοιολογικών μοντέλων (ομάδας FRBR), κανόνων περιγραφής (RDA) και σημασιολογικών σχημάτων μεταδεδομένων (BIBFRAME)

Το σεμινάριο απευθύνεται στους τελειόφοιτους των τμημάτων των Επιστημών Πληροφόρησης. Βασικός στόχος του είναι η ενημέρωση μέσω της παρουσίασης  αποτελεσμάτων πρωτογενούς έρευνας και βιβλιογραφικής ανασκόπησης σχετικά με τις πρακτικές, σύγχρονες τάσεις, εξελίξεις και προοπτικές συστηματοποίησης της συλλογής δεδομένων χρήσης βιβλιοθήκης από τους φοιτητές και περαιτέρω αξιοποίησής τους  μέσω της τεχνολογίας.